Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ZWIERZĘTA LUDZIOM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Zwierzęta Ludziom”, w dalszej części statutu zwane będzie „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Stowarzyszenie może być członkiem Organizacji Międzynarodowych mających podobne cele statutowe.

4. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Oparta na podstawach naukowych, fachowa pomoc ludziom z wykorzystaniem wyszkolonych zwierząt.

2. Upowszechnianie zooterapii, a zwłaszcza dogoterapii jako metody rehabilitacji.

3. Promowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz pozytywnych metod szkolenia.

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym marginalizacją społeczną poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

5. Podnoszenie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem promowania wolontariatu.

6. Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz sportu i kreatywnej rekreacji.

7. Działania na rzecz integracji społecznej i zmniejszania marginalizacji grup zagrożonych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością.

8. Promowanie kultury i sztuki oraz wspieranie rozwoju artystycznego dzieci 

i młodzieży oraz seniorów.

9. Pomoc zwierzętom porzuconym oraz potrzebującym wsparcia a także instytucjom, które im pomagają.

10. Wspieranie aktywności społecznej osób starszych.

11. Promowanie edukacji przez całe życie.

12. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek.

13. Promowanie korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej.

14. Integracja społeczności lokalnej wokół celów Statutowych Stowarzyszenia.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt.

2. Szkolenie psów i innych zwierząt dla potrzeb pracy z człowiekiem, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie

3. Działalność szkoleniową z zakresu zooterapii, pozytywnych metod szkolenia i wykorzystania zwierząt w pracy z człowiekiem.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w placówkach oświatowych poszerzającej społeczną wiedzę na temat postępowania ze zwierzętami.

5. Organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, spotkań, wyjazdów, pikników, festynów, wystaw i warsztatów.

6. Organizowanie ogólnodostępnych imprez o charakterze integracyjnym i edukacyjnym

7. Organizowanie wycieczek, obozów i turnusów rehabilitacyjnych

8. Prowadzenie działalności wydawniczej dla celów statutowych

9. Prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, ośrodków dziennego pobytu i świetlic środowiskowych oraz innych ośrodków, w których zoo terapia jest jedną ze stosowanych metod terapeutycznych.

10. Prowadzenie badań naukowych nad wykorzystaniem pracy zwierząt w terapii i rehabilitacji ludzi oraz w innych dziedzinach służących człowiekowi.

11. Prowadzenie wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi kampanii upowszechniających zooterapię jako metodę rehabilitacji

12. Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i prowadzenie wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, a także osób starszych.

13. Organizacja warsztatów i szkoleń rozwoju osobistego, prowadzenie coachingu indywidualnego.

14. Prowadzenie programów rozwojowych dla osób starszych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami.

15. Analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników.

16. Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności dyskryminacji ze względu na wiek.

17. Współpraca z  placówkami  szkolnymi działających w systemie oświaty, a w szczególności z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, w zakresie edukacji „przez całe życie”, a także z placówkami prowadzącymi edukację dzieci i młodzieży, w tym ze szkołami i przedszkolami ogólnymi, specjalnymi i integracyjnymi.

18. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych 

i naukowych

19. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych

20. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami  pozarządowymi, których cele są spójne z celami statutowymi Stowarzyszenia

21. Organizowanie społeczności lokalnej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

22. Wzmacnianie i integrację środowisk, które pracują na rzecz seniorów.

23. Propagowanie idei dobrostanu zwierząt pracujących, towarzyszących człowiekowi oraz hodowlanych

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) honorowych

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo RP lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, która ukończyła 16 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych. Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Członek zwyczajny nabywa bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Stowarzyszenia.

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym od dnia przyjęcia do Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Stowarzyszenia i uzna jego Statut.  Członkiem wspierającym może być cudzoziemiec nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą po złożeniu przez kandydata deklaracji pisemnej świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający – osoba prawna ma prawo brać udział – z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela a członek wspierający – osoba fizyczna osobiście – w zebraniach Stowarzyszenia, a także uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz korzystać z poradnictwa i pomocy.

4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

§ 10

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju lub propagowania zooterapii w Polsce.

2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia przyjmując odpowiednią uchwałę.

3. Członek honorowy jest zwolniony od świadczeń członkowskich.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 11

1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

1. Złożenie deklaracji członkowskiej

2. Opłacenie składki rocznej

3. Zaakceptowanie Kandydata przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 12

1. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, od odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania członków, którego decyzja jest ostateczna.

2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 4 lat od daty prawomocnego wykluczenia.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

c) uczestniczyć w formułowaniu uchwał i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

d) noszenia odznaki Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) aktywnego udziału w realizacji celu Stowarzyszenia,

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego płacenia składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

3. Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:

a) śmierci członka,

b) dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie Zarządowi wystąpienia ze Stowarzyszenia,

c) skreślenia z listy członków z powodu zwłoki w płaceniu składek za okres 12 miesięcy, po uprzednim wystosowaniu upomnienia na piśmie,

d) wykluczenia przez Zarząd z powodu podjęcia działań:

– niezgodnych z postanowieniami statutu,

– narażających majątek Stowarzyszenia na straty,

– na szkodę Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia, przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od daty doręczenia mu uchwały.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje honorowo, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów dojazdu oraz pobytu w razie pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu (wykonywania zadań) poza miejscem zamieszkania.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi Stowarzyszenia, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,

2) na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych,

3) wykluczenia orzeczeniem Zarządu Stowarzyszenia

4) śmierci,

5) likwidacji osoby prawnej.

Rozdział IV

Władze naczelne Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków, które spośród siebie wybiera Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

2. Walne Zebranie członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej 1 raz do roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu, wniosku Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych. Zarząd zwołuje sesję nadzwyczajną w terminie 14 dni, licząc od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

2. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

5. Ustalanie i zmiana wysokości składek członkowskich.

6. Uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

7. Nabywanie i zbywanie majątku trwałego Stowarzyszenia.

8. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu.

§ 19

Do ważności uchwał Walnego Zebrania członków niezbędna jest obecność co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem:

a) uchwał dotyczących zmian statutu,

b) uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia, które regulują postanowienia końcowe

§ 20

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie członków na okres 5 lat. Ilość członków Zarządu powinna być nieparzysta i nie większa niż 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego upoważniony zastępca.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

4. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

5. Członkostwo w Zarządzie kończy się wraz ze : złożeniem pisemnej rezygnacji przez członka zarządu, śmiercią, odwołaniem przez Walne Zebranie.

6. Członkowie Zarządu w momencie objęcia funkcji składają oświadczenie pisemne, że nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe;

§ 21

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Do obowiązków Zarządu należą:

1. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Realizowanie działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania członków.

3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

4. Opracowywanie sprawozdań z wykonanych założeń programowych.

5. Opracowywanie sprawozdań finansowych i preliminarzy budżetowych.

6. Zwoływanie Walnego Zebrania członków.

7. Sporządzanie wniosku o nadanie godności członka honorowego.

8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

9. Zawiadamianie Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie statutu.

10. Powoływanie i przyjmowanie regulaminów Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia.

11. Rozstrzyganie sporów wewnętrznych.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Stowarzyszenia, odrębnym od organu zarządzającego. Komisja nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej ani nadzoru. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie członków na okres 5 lat.

2. Komisja wybiera spośród siebie osoby przewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym całokształt działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej.

3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą ponadto:

a) Składanie Walnemu Zebraniu członków sprawozdań z oceny działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

b) Wnioskowanie o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

c) Wykonywanie innych czynności kontrolnych zleconych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

1. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 24

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej w momencie objęcia funkcji składają pisemne oświadczenie potwierdzające, że:

a) nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia i nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe,

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 25

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Komisji Rewizyjnej upoważniony jest Przewodniczący Komisji jednoosobowo lub dwóch członków Komisji działających razem.

§ 26

Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosowanie jawne może być przeprowadzone na wniosek jednego z członków zwyczajnych, jeżeli wniosek zostanie przyjęty jednogłośnie.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, sponsoring,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d. dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 28

Fundusze Stowarzyszenia służą do realizacji celów statutowych.

§ 29

1. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających razem.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających razem.

§ 30

Majątek Stowarzyszenia nie może służyć:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywaniu na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3. Wykorzystywaniu na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 31

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;

§ 32

Działalność odpłatna i nieodpłatna prowadzona przez Stowarzyszenie księgowana jest na wyodrębnionych kontach księgowych umożliwiających rachunkowe wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz działalności nieodpłatnej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności.

§ 33

1. Stowarzyszenie może wspierać realizację swoich celów prowadząc działalność gospodarczą, 

z zastrzeżeniem, że cały dochód z tej działalności zostanie przekazany na działalność statutową.

2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie

a) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)

b) działalność wspomagająca edukację (85.6)

c) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)

d) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)

e) działalność wydawnicza (58)

f) działalność związaną z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.3)

g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91 Z)

h) reklama (73.1)

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 34

1. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie większością dwóch trzecich oddanych głosów przy obecności co najmniej 60% ogólnej liczby członków.

2. W przypadku braku quorum zwołuje się drugie zebranie w trybie statutowym. Zmiany uchwalone na tym zebraniu większością 2/3 głosów są wiążące niezależnie od ilości obecnych członków.

§ 35

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków.

§ 36

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany na cele określone uchwałą Walnego Zebrania.